okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Vypalování trávy
POZOR- NOVINKA !!!

Nyní lze spalování klestí ohlásit na KOPIS  HZS elektronicky . Elektronický formulář včetně informací naleznete na www.hzszlk.eu

                             POŽÁRY

  PŘI   VYPALOVÁNÍ  POROSTU, A  TRÁVY

 

                                                          Důležité rady a informace

      K nejčastějším příčinám vzniku těchto požárů patří nedbalost při zacházení s otevřeným ohněm, pálení zbytků staré trávy, listí a klestu při předjarní přípravě zahrádek a porušování zákazu plošného vypalování travních porostů. Přestože u spálené trávy obvykle nelze vyčíslit škodu, oheň se ve větru rychle šíří a může zasáhnout také les, zahradní chatku nebo bytovou zástavbu, a požár pak může ohrozit i lidské zdraví a životy. Kromě rizika zranění a ztrát na majetku má vypalování také ekologické dopady při úhynu živočichů v travnatých plochách.

Plošné vypalování porostů zákon o požární ochraně nedovoluje a porušení zákazu trestá u fyzických osob pokutami až do 25 tisíc korun a u právnických osob postihem až do 500 tisíc korun. Přestože pálení shrabané trávy, listí či klestu zákon výslovně nezakazuje, i na tuto činnost platí určitá pravidla a omezení. Např. pálení většího množství je třeba předem hlásit operačnímu středisku  HZS Zlínského kraje a v některých městech a obcích lze hromady listí na zahrádkách pálit jen v určitých dnech nebo hodinách. I v takových případech je však třeba oheň hlídat a bránit jeho rozšíření do okolí.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích je tedy nutné, se zřetelem na rozsah pálení, předem stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a tato opatření rovněž ohlásit operačnímu středisku HZS, které může stanovit další podmínky, popřípadě může takovou činnost zakázat. Zásady požární bezpečnosti musí podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně dodržovat nejen podnikající subjekty, ale také občané!

Základní a obecně prospěšná pravidla pro pálení klestu a biologického odpadu:

- Při ohlašování každého pálení na operační středisko HZS uvést datum,            pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na ni (nejčastěji mobilní telefon),
- dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
- osoba mladší 15 let nemůže biologický odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je  spalováním pověřena,
- velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
- při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení ihned přerušit a oheň uhasit,
- místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
- spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských  objektů.

Tato základní pravidla požární ochrany musí být dodržována i při spalování jiných materiálů, které však navíc musí být v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.

 

 

 

 

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému