okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Jednání Shromáždění představitelů OSH 2018
19.03.2018 - autor: Ing. Josef Bernátík

Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje 2018

V sobotu 17. března 2018 proběhlo v kulturním domě Seninka, okres Vsetín, jednání "Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje", které zhodnotilo dosažené výsledky za rok 2017 a projednalo zásadní dokumenty činnosti SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje pro rok 2018.

 

Náměstek starosty KSH Stanislav Pumprla přivítal všechny přítomné a hlavně hosty - starostku obce Seninka Ing. Miladu Holečkovou, ředitele HZS Zlínského kraje Plk. Ing. Víta Rušara vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů Zlínského kraje Ing. Pavla Plachého, vedoucího KKRR PhDr. Josefa Juráně a starostu SDH Seninka Petra Šviráka. Omluvil starostu SH ČMS Ing. Karla Richtra z důvodu nemoci a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka pro jiné pracovní povinnosti.

Všechny přítomné přivítala také starostka obce Ing. Milada Holečková. Informovala  o dění v obci a o velmi dobré vzájemné spolupráci mezi samosprávou a dobrovolnými hasiči. Činnost hasičů považuje za nezastupitelnou.

 

Pracovní část jednání zhodnotila v souladu s platnými předpisy a dokumenty SH ČMS činnost a hospodaření SH ČMS - KSH Zlínského kraje v roce 2017. Zprávu přednesl starosta KSH br. Josef Bernátík. V úvodu zhodnotil dosažené výsledky, plynoucí z interpelací vedení spolku ve Vládě a Parlamentu ČR. Vedle této podpory je třeba zdůraznit pro nás ještě důležitější moment a to dlouhodobou finanční pomoc Zlínského kraje na činnost OSH a akce SDH, bez které bychom nebyli schopni naši práci zabezpečovat a za kterou je třeba Zlínskému kraji velmi poděkovat. Je třeba dořešit plošnou finanční podporu pro pracovníky okresních a krajských sdružení.

Výsledky práce na úrovni KSH i v jednotlivých okresech zhodnotil jako velmi dobré, hlavně na úseku práce s mládeží. Taktéž sportovci všech věkových kategorií dosahují velmi dobrých výsledků a výrazně zviditelňují Zlínský kraj doma i v zahraničí.

Hasiče, kteří se na výsledcích podílí, každoročně zve hejtman Zlínského kraje u příležitosti svátku sv. Floriána a oceňuje jejich práci pamětní medailí a osobním poděkováním.

Hospodaření SH ČMS - KSH Zlínského kraje v roce 2017 vykázalo zisk hlavně zásluhou dotací MŠMT ČR, Zlínského kraje a daru ČOV na zajištění krajských soutěží.

V závěru svého vystoupení starosta KSH pozval účastníky jednání na 25. mezinárodní hasičskou pouť na Svatém Hostýně dne 28.4.2017 a s ní související jubilejní X. propagační jízdu SH ČMS, která pojede den před poutí, v pátek 27.4.2018, po trase Velehrad - Staré Město – Uherské Hradiště – Bílovice - Zlín – Štípa – Fryšták - Holešov – Chvalčov – Svatý Hostýn. Poděkoval všem, kteří se podíleli na velmi dobrých výsledcích činnosti v rámci SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje.

Zprávu KKRR, hodnotící činnost a hospodaření KSH, přednesl její vedoucí br. Josef Juráň. Při inventarizaci majetku KSH nebyly zjištěny žádné nedostatky, účetnictví  je průkazné a přehledné. Upozornil na výzvu starosty SH ČSM ve věci hospodaření s finančními prostředky OSH a KSH. Obrací se na kontrolní orgány a starosty, aby nedopustili žádné negativní jevy a plně podporovali kontrolní činnost.

Náměstek starosty KSH br. Jaromír Polanský předložil ke schválení Hlavní zaměření činnosti KSH, Plán činnosti a jednání orgánů KSH na rok 2018. Rozpočet KSH Zlínského kraje na rok 2018 okomentoval starosta KSH s tím, že je navržen jako vyrovnaný.

 

V diskusi informovali vedoucí Aktivů zasloužilých hasičů jednotlivých okresů o jejich bohaté činnosti a plánovaných akcích na rok 2018.

Člen VV SH ČMS br. Stanislav Pumprla předal zdravici starosty spolku, který se ze zdravotních důvodů nemohl jednání zúčastnit. Informoval o návštěvě zástupců KSH u arcibiskupa Graubnera, který přislíbil vystavení ostatků patrona hasičů Sv. Floriána při jubilejní 25. mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýně.

Ředitel HZS Zlínského kraje pozdravil jednání, vyslovil poděkování starostce obce a místnímu sboru za přípravu prostor k jednání, poděkoval dobrovolným hasičům za dlouhodobou spolupráci a informoval, že výzva k dotačnímu titulu na DA a opravy zbrojnic na rok 2019 bude zveřejněna do konce března 2018.

 

V závěru starosta KSH poděkoval OSH Vsetín, starostce obce a členům SDH Seninka za zajištění jednání Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje. Všem opakovaně poděkoval za práci pro dobrovolné hasičské hnutí.

 

Fotogalerie: http://timil.rajce.net/Krajske_jednani_OSH_Seninka_2018

 

Zlín, 18.3.2018

Zapsal: ing. Josef Bernátík

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému