okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Shromáždění představitelů OSH 2019
25.03.2019 - autor: Ing. Josef Bernátík

V sobotu 23. března 2019 proběhlo v sále sportovní haly v Hluku, okres Uherské Hradiště, jednání "Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje", které zhodnotilo dosažené výsledky a hospodaření krajského sdružení hasičů za rok 2018  a projednalo zásadní dokumenty činnosti SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje pro rok 2019.

 

Náměstek starosty KSH Stanislav Pumprla přivítal všechny přítomné a hlavně hosty - ředitele HZS Zlínského kraje Plk. Ing. Víta Rušara vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů Zlínského kraje Ing. Pavla Plachého, vedoucího KKRR PhDr. Josefa Juráně. Omluvil hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a starostu SH ČMS Jana Slámečku pro jiné pracovní povinnosti.

 

Pracovní část jednání zhodnotila v souladu s platnými předpisy a dokumenty SH ČMS činnost a hospodaření SH ČMS - KSH Zlínského kraje v roce 2018. Zprávu přednesl starosta KSH br. Josef Bernátík. Konstatoval, že většina akcí se nesla v duchu významného výročí 100 let samostatnosti ČR. V úvodu zhodnotil dosažené výsledky, plynoucí z interpelací vedení spolku ve Vládě ČR a Parlamentu ČR, které významně podporují obnovu techniky a hasičských zbrojnic, řeší podmínky nemocenských náhrad až po finance na činnost krajských sdružení hasičů. Vedle této podpory je třeba zdůraznit pro nás ještě důležitější moment a to dlouhodobou finanční pomoc Zlínského kraje na činnost OSH a akce SDH, bez které bychom nebyli schopni naši práci zabezpečovat a za kterou je třeba Zlínskému kraji velmi poděkovat.

Členská základna ve všech okresních sdruženích se meziročně zvyšuje. K 31.12.2018 bylo ve Zlínském kraji registrováno 21 985 dobrovolných hasičů. Potěšitelný je podíl mladých hasičů na tomto stavu – 5074 členů do 18 let tvoří 23,08% a u mládeže do 26 let je to dokonce 33,60% z celkového počtu registrovaných členů.

Výsledky práce na úrovni KSH i v jednotlivých okresech zhodnotil jako velmi dobré, a to na všech úsecích činnosti od prevence přes represi, práci s mládeží až po aktivy zasloužilých hasičů. Taktéž sportovci všech věkových kategorií dosahují velmi dobrých výsledků a výrazně zviditelňují Zlínský kraj doma i v zahraničí. Výrazně se prosazují jako členové reprezentačních kolektivů ČR.

Hasiče, kteří se na výsledcích podílí, každoročně zve hejtman Zlínského kraje u příležitosti svátku sv. Floriána a oceňuje jejich práci pamětní medailí a osobním poděkováním.

Hospodaření SH ČMS - KSH Zlínského kraje v roce 2018 vykázalo zisk hlavně zásluhou dotací MŠMT ČR, Zlínského kraje a příspěvku jednotlivých OSH na zajištění krajských akcí.

V závěru svého vystoupení starosta KSH pozval účastníky jednání na 26. mezinárodní hasičskou pouť na Svatém Hostýně dne 27.4.2019. Poděkoval všem, kteří se podíleli na velmi dobrých výsledcích činnosti v rámci SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje.

Na zprávu starosty KSH navázala vystoupení vedoucích krajských odborných rad a Aktivu zasloužilých hasičů, ve kterých zaznělo podrobné zhodnocení činnosti v průběhu roku 2018.

 

Zprávu KKRR, hodnotící činnost a hospodaření KSH, přednesl její vedoucí br. Josef Juráň. Při inventarizaci majetku KSH nebyly zjištěny žádné nedostatky, účetnictví  je průkazné a přehledné. Vyzval přítomné k důsledné kontrole hospodaření s finančními prostředky SDH, OSH a KSH.

 

Náměstek starosty KSH br. Jaromír Polanský předložil ke schválení dokumenty „Hlavní zaměření činnosti SH ČMS-KSH ZK na rok 2019“, „Plán činnosti KSH Zlínského kraje“ a „Plán jednání orgánů KSH Zlínského kraje na rok 2019“. Rozpočet KSH Zlínského kraje na rok 2019 okomentoval s tím, že je navržen jako vyrovnaný. K předloženým dokumentům nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

V diskusi ředitel HZS Zlínského kraje pozdravil jednání a vyslovil poděkování dobrovolným hasičům za dlouhodobou spolupráci. Informoval, že výzva k dotačnímu titulu na DA a opravy zbrojnic na rok 2020 bude zveřejněna do konce dubna 2019. Konstatoval, že televizní program HASIČI konečně přináší objektivní pohled na práci hasičů. Krátce představil stavební činnosti pro HZS Zlínského kraje na stanici ve Zlíně a na nové stavbě v Holešově, které by měly být dokončeny do konce roku 2019.

Starosta KSH předložil delegátům požadavek na svolání „Shromáždění delegátů OSH“, což tomuto jednání „Shromáždění představitelů OSH“ ukládají Stanovy SH ČMS.

 

V závěru starosta KSH poděkoval všem za práci pro dobrovolné hasičské hnutí. Vyslovil přesvědčení, že se všem společně podaří zabezpečit plánované úkoly. Vyzval přítomné k průběžnému působení ve sborech, okrscích a OSH s cílem důsledné přípravy a výběru kandidátů pro volby funkcionářů, které proběhnou na výročních valných hromadách za rok 2019.

Foto z akce:

https://timil.rajce.idnes.cz/Shromazdeni_predstavitelu_OSH_Zlinskeho_kraje_2019

Přiložené soubory / dokumenty Přiložené soubory / dokumenty:
Přiložený soubor Usneseni_SP_OSH_2019.doc
Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému