okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Stanovy Aktivu zasloužilých hasičů

Stanovy

 Aktivu  zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Kroměříž

 

  ( Kroměříž, 9. března 2004 - upraveny 14.dubna 2016)

 

PREAMBULE

 

Smyslem založení a existence Aktivu  zasloužilých hasičů a

funkcionářů je využití dlouholetých zkušeností členů hasičstva k plnění humanitárních úkolů našeho sdružení a současně, aby nebyla přerušena kontinuita  práce starších členů SH ČMS v době, kdy jejich zkušenosti mohou být nejcennější.

 

 

A.   Účel a smysl členství

  1. Aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Kroměříž (dále jen "Aktiv") je volným sdružením při výkonném výboru SH ČMS - Okresního sdružení hasičů Kroměříž (dále jen "OSH Kroměříž") a členství v Aktivu je dobrovolné. 
  2. Členem Aktivu se může stát každý člen SDH, který dosáhl 60 let svého věku . Další podmínkou přijetí do Aktivu je 20 let funkcionářské činnosti na úrovni SDH, okrsku, okresu nebo vyššího orgánu hasičstva. 
  3. Členství v Aktivu za předpokládaného souhlasu člena navrhují – sbor dobrovolných hasičů, okrsek nebo OSH.
  4. Členství schvaluje Aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů na návrh vedení Klubu.

B. Činnost Aktivu

 1. Aktiv je  orgánem výslovně poradním
 2. Návrhy, které vzniknou jako Usnesení Aktivu, schválené        prostou většinou , mají jen smysl poradní a doporučující. Tyto návrhy mohou být uplatňovány jen jako návrhy a v případě nesouhlasu s návrhem, mohou o tom přesvědčovat jen  diskuzí.
 3. Zasedání členů Aktivu si volí ze svého středu pětičlenné vedení . A to - vedoucího Aktivu, zástupce vedoucího Aktivu, jednatele, hospodáře a 1 člena.
 4. Z každého zasedání Aktivu bude  proveden  kronikový zápis.

C. Zánik aktivu

1. Zánik Aktivu nastane poklesem pod 7 členů  a schválením  výkonným  výborem  OSH Kroměříž.

 

 

D. Závěrečná ustanovení

 1. Členství v Aktivu je dobrovolné.

 2. Členský  příspěvky činí 100,- Kč za kalendářní rok. 

 3. Členské příspěvky budou  použity jen  na činnost Aktivu.

 4. Pokud člen ve dvou po sobě jdoucích letech nezaplatí členský příspěvek je jeho členství zrušeno.

   

Aktualizováno dle Statutu Aktivu "Zasloužilých hasičů " - předpis SH ČMS  II / 1 - 2013

 

 

 

 

 

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému